Licensavtal för slutanvändare (EULA). Sverige Juli 2018

Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av detta avtal som framtida referens.

FÖLJANDE AVTALAS:

DETTA AVTAL träder i kraft den dag det godkänns av slutanvändaren (slutanvändaren). LÄS DETTA NOGA INNAN DU LADDAR NED APPEN. Detta licensavtal för slutanvändare (EULA) är ett juridiskt bindande avtal mellan dig (slutanvändaren eller du) och Grannsaker AB, Holmbytorp Aletorp, Flyinge, Sverige (licensgivaren, oss eller vi) för:

Grannsaker AB tillämpningsprogram för mobila enheter, tillhörande webbaserade tjänster (grannsaker.se), data som medföljer programvaran, tillhörande medium (appen) och elektronisk(a) användarhandböcker/dokumentation (dokument).

Under avtalets löptid beviljar vi dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens för åtkomst till och användning av appen och dokumenten, enbart i enlighet med villkoren i detta avtal, i synnerhet avsnitt 2 och 3 nedan. Utöver detta är du införstådd med att användningen av appen och dokumenten kan omfattas av andra specificerade åtkomst- och användningsbegränsningar som fastställts av andra appbutiksleverantörer eller -operatörer (appbutiken) från vars webbplats, som finns på, du laddade ner appen (appbutikens regler).

Du är införstådd med att appen och dokumenten är upphovsrättsskyddade och/eller innehåller värdefulla affärshemligheter som tillhör licensgivaren och att alla rättigheter till sådan programvara och/eller dokumentation ska förbli licensgivarens.

Krav på operativsystem

Denna app kräver en mobil enhet med minst en 5 MP-kamera med LED-blixt, autofokus och en 1GHz+-processor, internetanslutning och iOS eller Android operativsystem. Kraven kan komma att ändras i framtida utgåvor av programvaran.

Validerade enheter

Viktigt meddelande:

Genom att använda appen eller webbplatsen godkänner du villkoren för licensen.

Om du inte godkänner villkoren för denna licens kommer vi inte att utfärda någon licens för appen och dokumenten till dig och du måste då omedelbart avbryta din användning och avinstallera programvaran.

Erkännanden

1.1 Villkoren i detta EULA är tillämpliga på appen och alla tjänster som är tillgängliga via appen (tjänster), inklusive alla uppdateringar av eller tillägg till appen eller någon tjänst, såvida inte de kommer med separata villkor, i vilket fall de villkoren är tillämpliga. Om någon programvara med öppen källkod ingår i appen eller någon av tjänsterna kan villkoren för licensen med öppen källkod ersätta vissa villkor i detta EULA.

1.2 Vi kan när som helst komma att ändra dessa villkor genom att ändra versionsdatumet längst upp på detta EULA. Om vi gör några större ändringar kommer vi att meddela dig genom ett SMS eller ett e-postmeddelande med information om ändringarna eller meddela dig om ändringarna nästa gång du öppnar appen. De nya villkoren kan komma att visas på skärmen och eventuellt krävs det att du läser och godkänner dem för att du ska kunna fortsätta använda Appen.

1.3 Med jämna mellanrum kan uppdateringar av appen komma att utfärdas via appbutiken. Beroende på uppdateringens innehåll kan du eventuellt inte använda tjänsterna förrän du har laddat ner eller strömmat den senaste versionen av appen och godkänt eventuella nya villkor.

1.4 Du kommer att antas äga eller ha erhållit tillstånd från ägaren/ägarna till mobiltelefonen eller de handhållna enheter som används av dig (enhet) för att ladda ner eller strömma en kopia av appen till enheterna. Du är införstådd med att du eller ägaren kan komma att debiteras av tjänsteleverantörerna för internetåtkomst på enheterna. Du accepterar ansvaret i enlighet med villkoren i detta EULA för användning av appen eller någon av tjänsterna i relation till någon enhet, oavsett om den ägs av dig eller inte.

1.5 Genom att godkänna detta EULA samtycker du till att uppgifter som samlas in får behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.

1.6 Villkoren i vår sekretesspolicy (sekretesspolicy) kan från tid till annan komma att införlivas i detta EULA genom hänvisning och är tillämpliga på användningen av appen och tjänsterna när de har vederbörligen godkänts av dig.

1.7 Genom att använda appen eller någon av tjänsterna godkänner du insamlingen och användningen av teknisk information om enheterna och tillhörande programvara, hårdvara och kringutrustning för tjänster som är internetbaserade eller trådlösa för att vi ska kunna förbättra våra produkter och tillhandahålla dig tjänster.

1.8 Appen är godkänd för användning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

1.9 Vissa tjänster utnyttjar andra resurser på din enhet, såsom kalendern, telefonen och internetanslutningen. Du kan när som helst stänga av den här funktionen genom att ändra inställningarna på enheten. Om du återkallar ett sådant godkännande kan det resultera i att vissa av eller alla appens funktioner inte fungerar som de ska.

1.10 Appen eller tjänsten kan innehålla länkar till andra oberoende tredjepartswebbplatser (tredjepartswebbplatser). Tredjepartswebbplatser kontrolleras inte av Grannsaker AB och vi ansvarar inte för och stöder inte deras innehåll eller sekretesspolicyer (om sådana finns). Du måste göra din egen oberoende bedömning av din interaktion med tredjepartswebbplatser, inklusive inköp och användning av produkter eller tjänster som de tillgängliggör. Vår sekretesspolicy omfattar inte sådana tredjepartswebbplatser.

Beviljande av licens och licensens omfattning

2.1 Under beaktande av att du samtycker till att följa villkoren i detta EULA beviljar vi dig en icke-överlåtbar, icke-exklusiv licens att ladda ner och använda appen på enheterna, i enlighet med de villkor som anges i detta EULA.

2.2 Du får:

2.2.1 ladda ner eller strömma en kopia av appen till handhållna mobila enheter och titta på, använda och visa appen på enheten för dina personliga ändamål enbart, samt

2.2.2 använda dokumenten för dina personliga ändamål enbart.

Licensbegränsningar

Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta EULA eller som är tillåtet enligt av lokala lagar samtycker du till att:

3.1.1 inte kopiera appen eller dokumenten utom i de fall där sådan kopiering oavsiktligt sker vid normal användning av appen, eller när det är nödvändigt för säkerhetskopiering eller operativ säkerhet,

3.1.2 inte hyra ut, leasa, underlicensiera, låna ut, översätta, sammanslå, anpassa, ändra eller modifiera appen eller dokumenten,

3.1.3 inte utföra ändringar eller modifieringar av hela eller någon del av appen eller tillåta att appen eller någon del av appen kombineras med eller införlivas i några andra program.

3.1.4 inte ta isär, dekompilera, baklängeskonstruera eller skapa härledda verk baserade på hela eller någon del av appen.

3.1.4.1 endast används i syfte att uppnå interoperabilitet mellan appen och en annan programvara,

3.1.4.2 inte röjs eller kommuniceras till någon tredje part i onödan eller utan vårt skriftliga förhandsmedgivande och

3.1.4.3 inte används för att skapa någon programvara som väsentligen liknar appen,

3.1.5 hålla alla kopior av appen säkra och inte avslöja lösenordet som används för appen eller tjänsterna för någon annan person,

3.1.6 att ange vårt upphovsrättsmeddelande på hela appen eller partiella kopior du gör av appen på alla medier,

3.1.7 inte använda appen i någon jurisdiktion där det är förbjudet eller krävs ett myndighetsgodkännande som ännu inte har beviljats,

3.1.8 att inte tillhandahålla eller på annat sätt göra appen tillgänglig helt eller delvis (inklusive objekt och källkod), i någon form till någon person föregående skriftligt godkännande från oss och

3.1.9 att följa alla tekniska kontroll- eller exportlagar och -föreskrifter som är tillämpliga på tekniken som används eller stöds av appen eller tjänsten (teknik),

(tillsammans ska 3.1.1 till och med 3.1.9 hänvisas till som licensbegränsningar).

Användningsbegränsningar

Du får inte:

4.1.1 använda appen eller någon tjänst på något olagligt sätt, i något olagligt syfte eller på ett sätt som är oförenligt med detta EULA, eller agera bedrägligt eller uppsåtligt, till exempel genom hackning eller infogande av skadlig kod, inklusive virus och skadliga data, i appen eller någon av tjänsterna eller operativsystemen.

4.1.2 kränka våra immateriella rättigheter eller tredje parts immateriella rättigheter i samband med din användning av appen eller någon tjänst, inklusive inlämnande av material (i den utsträckning som sådan användning inte är licensierad av detta EULA):

4.1.3 överföra något material som är nedsättande, kränkande eller på annat sätt stötande i samband med din användning av appen eller någon tjänst,

4.1.4 använda appen eller någon tjänst på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta, försämra eller äventyra våra system eller vår säkerhet, eller störa andra användare och

4.1.5 samla in information eller uppgifter från någon tjänst eller våra system, eller försöka att dechiffrera överföringar till eller från de servrar som kör tjänsterna.

Immateriella rättigheter

5.1 Du är införstådd med att alla immateriella rättigheter i och för appen, dokumenten och tekniken tillhör oss eller våra licensgivare, att alla rättigheter som beskrivs i detta EULA licensieras (inte säljs) till dig och att du inte har några rättigheter i appen eller någon rätt till appen, dokumenten eller tekniken annat än rätten att använda dem i enlighet med villkoren i detta EULA.

5.2 Du är införstådd med att du inte har rätt till åtkomst till appen i källkodsform.

5.3 Du är införstådd med att appen innehåller skyddad teknik och att de licenser som du beviljas i detta avtal är strikt begränsade till denna apps och tjänsts tillämpningsområde.

Ansvarsbegränsning

6.1 Du är införstådd med att appen inte har utvecklats för att möta dina individuella krav och att det därför att ditt ansvar att säkerställa att appens resurser och funktioner, såsom de beskrivs i dokumenten, möter dina krav.

6.2 Du är införstådd med och godkänner att vi inte har något ansvar gentemot dig för någon form av förlust, tvist mellan utlånare eller uthyrare.

Uppsägning

7.1 Vi har rätt att säga upp detta EULA med omedelbar verkan genom ett skriftligt meddelande till dig:

7.1.1 om du begår en väsentlig eller bestående överträdelse av detta EULA som du underlåter att åtgärda (om den går att åtgärda) inom 14 dagar efter att du har mottagit det skriftliga meddelandet om att åtgärd krävs, och

7.1.2 om du bryter mot någon av licens- eller användningsbegränsningarna.

7.2 Vid uppsägning av avtalet (oavsett skäl):

7.2.1 upphör alla rättigheter som beviljats dig enligt detta EULA,

7.2.2 måste du omedelbart uppgöra med alla aktiviteter som auktoriserats genom detta EULA, inklusive din användning av appen och tjänsterna, samt

7.2.3 måste du omedelbart radera eller avlägsna appen från alla enheter och omedelbart förstöra alla kopior av appen och dokumenten i din ägo, ditt förvar eller din kontroll och bekräfta för oss att du gjort det

Kommunikation mellan oss

8.1 Om du vill kontakta oss skriftligen eller om något av villkoren i detta EULA kräver att du meddelar oss skriftligen, kan du skicka meddelandet till oss via e-post till info@grannsaker.se. Vi bekräftar mottagandet av meddelandet genom att kontakta dig skriftligen, vanligtvis via e-post.

8.2 Om vi behöver kontakta dig eller meddela dig skriftligen gör vi det via e-post eller förbetald post till den adress som du tillhandahåller.

Händelser utanför vår kontroll

9.1 Vi ansvarar inte för någon underlåtenhet att utföra eller någon försening i fullgörandet av våra skyldigheter enligt detta EULA som orsakas av handlingar eller händelser utanför vår rimliga kontroll, inklusive fel på offentliga eller privata telenät (händelser utanför vår kontroll).

9.2 Om en händelse utanför vår kontroll som påverkar fullgörandet av våra skyldigheter enligt detta EULA inträffar;

9.2.1 kommer våra skyldigheter enligt detta EULA att uppskjutas och tiden för fullgörandet av våra skyldigheter förlängas med längden på tidsperioden för händelsen utanför vår kontroll, och

9.2.2 vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att finna en lösning genom vilken våra skyldigheter enligt detta EULA kan fullgöras trots händelsen utanför vår kontroll.

Andra viktiga villkor

10.1 Vi har rätt att överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt detta EULA till en annan organisation, men detta påverkar inte dina rättigheter eller våra skyldigheter enligt detta EULA.

10.2 Du har endast rätt att överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta EULA till en annan person om vi skriftligen godkänner det.

10.3 Om vi underlåter att insistera på att du fullgör dina skyldigheter enligt detta EULA, eller om vi inte hävdar våra rättigheter gentemot dig, eller om vi dröjer med att göra det, betyder det inte att vi avstått från att göra gällande våra rättigheter gentemot dig eller att du inte behöver fullgöra dessa skyldigheter. Om vi avstår från att göra gällande en försummelse från din sida gör vi det endast skriftligen och det betyder inte att vi automatiskt kommer att avstå från att göra gällande eventuella senare försummelser från din sida.

10.4 Alla villkor i detta EULA är giltiga oberoende av varandra. Om en domstol eller någon behörig myndighet beslutar att något av dem är olagligt eller icke-verkställbart förblir övriga villkor giltiga och i kraft.

10.5 Observera att detta EULA, dess innehåll och dess bildande regleras av norsk lag.  Du och vi godkänner båda att Norges domstolar ska ha exklusiv behörighet.

11.  Sekretesspolicy

Innan du laddar ner och börjar använda appen och tjänsterna måste du läsa och godkänna sekretesspolicyn. Sekretesspolicyn finns även tillgänglig på vår webbplats. Observera att vi när som helst kan komma att revidera sekretesspolicyn i samband med ändring av lagar, regler, våra produkter och tjänster, våra avtalsarrangemang med partner eller utifrån någon annan rimlig motivering. Vi meddelar dig om ändringar görs i sekretesspolicyn.

Har du inte Grannsaker installerad?

Ladda ned på Google Play